Вилно строителство

Още през 20-те години на миналия век започва по-интензивно планиране и създаване на регулационни планове за селата в Софийско. Лесковдол, редом с други балкански села, е обявено за неподходящо за планиране именно поради разпръснатия си и планински характер, поради което за селото не се създават строителни линии или устройствен план. Това създава големи проблеми няколко десетилия по-късно, когато започва строежът на вили.

Тази тенденция започва в Свогенската община засилено от средата на 60-те години на 20. век. Строели се вилни имоти – било то масивни или паянтови – като Лесковдол е едно от по-засегнатите села. От Общината започнали да налагат наказания като актове, събаряния или конфискуване на строителните материали, но това не водело до почти никакъв ефект, поради което Свогенският общински съвет решава да забрани продажбата на недвижими имоти в Лесковдол. По онова време почти всяка покупка на имот в селото била с идея за вилно строителство. Забраната влиза в сила през юни 1971 година, като тя обхваща Лесковдол и землището му, особено махалите около центъра.

Summer house in Leskovdol, Bulgaria.

Идеята била строителството да се спре, а Общината да може да планира зоната около центъра на селото като вилна. Само няколко месеца по-късно обаче Съветът сам отменя решението си след оспорване на забраната от районния прокурор, тъй като то било незаконосъобразно издадено и извън правомощията на общинския съвет.

В следващите години от Общината многократно констатират, че кметът на Лесковдол и техническата служба почти изцяло бездействат по казуса с новите строежи, което водело до влошаване на положението с броя на вилите. Друг проблем бил, че новите постройки – в голямата си част незаконни – били масивни или полумасивни и рязко контрастирали с местните къщи.

Към 1975 година са изброени 341 незаконни вили, включително временни жилищни бараки, докато към декември 1978 година бройката на градежите вече възлиза на 489, което е сред най-високите показатели в общината. През следващите години Лесковдол остава едно от селата в Свогенско с най-висок брой незаконни жилищни строежи, като тяхното възникване създава трудности и в електрозахранването на селото.

Abandoned summer houses in Leskovdol, Bulgaria.
Изоставени вили в махала Джидовец

Източници:

  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 14, лист 46, 72
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 3, архивна единица 15, лист 8
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 2, лист 275
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 8, лист 387
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 17, лист 263, 264
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 18, лист 52
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 19, лист 114
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 24, лист 267
  • Държавен архив-София, фонд 571, опис 4, архивна единица 25, лист 394
  • Отчет на Софийската окръжна постоянна комисия за деятелността й от 1 януарий 1929 до 31 декемврий 1929 година. Част 1. София, печатница „Надежда“, 1930. стр. 112