Име

По всяка вероятност името на Лесковдол идва от лешниковите дървета, които растяли в изобилие в дола на река Селска и местността Село, където най-вероятно е основано селото. Някои хора свързват името на Лесковдол с т.нар. „лиска“ – вид камък, срещан в района на Голема планина.

На османотурски името на селото се среща по два начина: لسقو دول и لسقو دل

"Лесковдол" изписано в османотурски документ. Leskovdol's name in an old Ottoman document.
Името на селото изписано на османотурски

В стари български документи от след Освобождението името е изписвано различно – както разделено, така и полуслято или напълно слято. Днес е прието слятото изписване, макар че много често името може да бъде срещнато и изписано разделено.

Табелата на кметството в село Лесковдол. The sign at the mayor's office in Leskovdol, Bulgaria.
Табелата на кметското наместничество

Източници:

  • Александров, Свободан. Пчеларството в Свогенски район и чистотата на околната среда. // вестник „Устрем“, год. IX, брой №17, 15.10.1977, стр. 4
  • Динев, Любомир. Селищната област по Искърския пролом: Антропогеографски проучвания. София, издателство на СУ, 1943. стр. 66
  • Миков, Васил. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943. стр. 224
  • Статистическо бюро на Българското Княжество. Окончателни резултати от преброяване на населението на 1 януарий 1881 година. София, печатница „Б. Зилбер“, 1890. стр. 796
  • http://digilib.nationallibrary.bg/sij/public/image?id=21