Кредитна кооперация „Изримец“

На 13 март 1940 година в Лесковдол била учредена кредитната кооперация „Изримец“. На тази дата в селото се събират 15 заможни лесковдолчани, които основават кооперацията, утвърждават устава ѝ и избират нейни председател, подпредседател, секретар, както и членове на управителния съвет и на контролния съвет. На свое заседание на 1 май същата година Българската земеделска и кооперативна банка одобрила създаването на кооперацията и нейния устав.

Според самия устав на кооперация „Изримец“ нейните основни цели са да:

  1. кредитира членовете си за стопанските им нужди
  2. развие и засили икономическата мощ между членовете си и населението
  3. организира за сметка на членовете си, или за своя сметка, доставката на стопански и домакински потреби
  4. организира за сметка на членовете си, или със съгласието на кредитора – Българска земеделска и кооперативна банка – за своя сметка, обща продажба на земеделските произведения, както на местния, така и на чуждестранния пазар и пр.

Според първоначалните оценки основаването ѝ е удачно, тъй нито в Лесковдол, нито в близкото Редина нямало частна бакалия, а жителите на двете села били принудени да пътуват до намиращия се на около 10 километра Своге, за най-малката покупка. Изначалната цел била кооперацията да работи за продажбата и износа на произведените в селото мляко, картофи и жито, които стопаните към онзи момент трябвало пеша да носят и продават в Своге. В доклада за основаването се споменава, че кооперацията би могла да обслужва също и близките махали от съседните Редина, Бов и Брезовдол.

От Свогенския клон на Българската земеделска и кооперативна банка, под чиято шапка са кредитните кооперации, първоначално искали кооперацията да се основе в тогавашния център на Редина – днес част от Лесковдол – поради по-добрата близост на всички лесковдолски махали до него. Впоследствие идеята отпада, тъй като, както констатира инспекторът от банката „съществува голям антагонизъм между тези две села и жителите на Лесковдол, които са скромни, прибрани стопани, заможни и честни, не желаят да имат нищо общо с жителите на село Редина.“

В началото желаещите да се включат в кооперацията жители били между 80 и 100, което щяло да бъде достатъчно, за да отпочне работа сдружението. По оценки кооперация „Изримец“ щяла да се разраства ограничено, но основаването ѝ било важно поради облекчението, което се очаквало да донесе в ежедневието на местните. В ревизионен документ от края на 1943 година, разглеждащ дейноста на Българската земеделска и кооперативна банка в района, кооперация „Изримец“ е спомената като „още в организационен период“. Няма налични данни кооперацията изобщо някога същински да е заработвала. Най-вероятно това се дължи на факта, че трудово-горската производителна кооперация „Чукава“, която оперирала в съседното село Редина, се разрастнала бързо и станала значително по-развита и утвърдена в района.

Източници:

  • Държавен архив-София, фонд 823, опис 1, архивна единица 2, лист 27
  • Централен държавен архив, фонд 288К, опис 4, архивна единица 6008, лист 107
  • Централен държавен архив, фонд 288К, опис 4, архивна единица 6013, лист 4, 5